Home Tikėjimas Žvėries ženklas

Žvėries ženklas

1473
0

Žvėries ženklas, kas tai? Ką tai reiškia? Apie ką čia kalbama..?

Vis didėjantys politiniai, socialiniai, ekonominiai bei religiniai  konfliktai veda prie „Naujos Pasaulio Tvarkos“ įvedimo.

Politinės konfrontacijos veda prie vienos pasaulinės valdžios įkūrimo. Ekonominės konfrontacijos veda prie vienos pasaulinės ekomomikos įkūrimo. Religinės konfrontacijos veda prie vienos pasaulinės religijos įkūrimo. Jau prieš du tūkstančius metų buvo užrašyta, kad tai įvyks Biblijoje – Apreiškimų knygos 13 skyriuje. Tame skyriuje yra nurodomi kai kurie „Naujos Pasaulio Tvarkos“  ypatumai.

Norėjau šiek tiek pasidalinti apie tai, ką Šventas Raštas kalba apie paskutinių laikų ekonominę tvarką – į ką mes einame pakankamai sparčiai. Prieš Kristui sugrįžtant į žemę ir įtvirtinant tūkstantmetę taikos karalystę, Antikristas pasistengs užimti jo vietą ir pasaulyje bus įvesta nauja tvarka – Antikristo ir Netikro Pranašo valdymo metu.

„Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo – tai neturėsi žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus. Čia slypi išmintis! Kas sugeba, teapskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius, ir jis yra šeši šimtai šešiasdešimt šeši“ (Apr 13, 16-18).

Šiandien mes naudojame popierinius ir metalinius pinigus, kreditines korteles ir kitokias financines pirkimo ir pardavimo priemones; turime daug skirtingų valiutų įvairiose pasaulio šalyse. Tačiau paskutiniais laikais, į kuriuos pasaulis veržiasi vis didėjančiu greičiu, nei skirtingų valiutų, nei popierinių ar metalinių pinigų nebeliks. Bus skaitmeninė atsiskaitymo sistema be grynų pinigų. Biblija sako tai bus ženklas – žvėries vardas ar jo vardo skaičius – 666. Įdomu tai, kad Biblija apie tai kalbėjo jau prieš du tūkstančius metų. Skaičius 666 jau seniai naudojamas ir dedamas ant kiekvienos parduodamos prekės. Tai galime pamatyti ant taip vadinamo barkodo.

Tačiau tas ženklas dar turi atsirasti ant rankos ar kaktos. Jau yra pagaminti taip vadinami biočipai, kurie implantuojami į ranką. Tai maždaug vieno ryžio grūdelio dydžio implantas, kurį jau naudoja žmonės ar suprasdami, ar nesuprasdami. Valdžia nori sukontroliuoti visas financines operacijas. Žmonės ieško patogumų. Vis didėjantis technologilos tobulėjimas daugelį žmonių vilioja savo techniniais privalumais. Vien mobilių telefonų, kompiuterių atsiradimas, kalba kad mes visiškai arti prie miniatiūrinių ir galingų ryšių įvedimo abipuse  kryptimi – tiek gaunant, tiek siunčiant informaciją ir komandas.

Nežinau, kaip tas biočipas ir visa skaitmeninė ekonomika išsivystys iki žvėries ženklo ir jo kontrolės. Tačiau Šventas Raštas aiškiai perspėja, kad tai artėja ir kad tiems, kurie priims žvėries ženklą, jau nebebus galima išsigelbėti. Bus įvesta griežta ekonominė Antikristo kontrolė kiekvienam žmogui. Be to, ženklo žmogus nebegalės nieko nei nusipirkti, nei parduoti. Bus sėkmingai sukontroliuoti mokesčiai, sumažės iki minimumo kontrabanda bei terorizmas. Tačiau bus ir tai, kad nė duonos kepalėlio nepavyks nusipirki be to ženklo.

Šalia ekonominės priklausomybės bus ir religinė priklausomybė, susijusi su žvėries ženklu ir žvėries garbinimu. O kas atsisakys priimti žvėries ženklą, tiems bus nukirstos galvos. Tai patys baisiausi laikai žmonijos istorijoje, apie kuriuos kalbėjo Jėzus. Tai bus daug baisiau nei Hitlerio ar Stalino laikais. Mes jau girdėjome, o gal būt ne vienas ir matėme, kaip nukertamos galvos žmonėms dėl tikėjimo. Bet tai dar tik pradžia tų baisybių, kurios stengiasi prasiveržti į visą pasaulį, kai apsireikš Antikristas. Antikristas, Žvėris ar Nuodėmės sūnus (Piktžodžiautojas) – tai skirtingi jo vardai. Apreiškimų knygos 14 skyriuje užrašyta: „Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse. Jų kentėjimų dūmai rūks per amžių amžius, ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį – tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą. Čia bręsta ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo!“ (Apr 14, 9-12).

Mačiau žmones, kurie juokaudami ragina priimti tą biočipą, kaip savęs tobulinimą. Man tokie savęs tobulinimai visai nejuokingi. Ir nors dar šiandien pilnai nėra pasireiškusi Antikristo ekonominė ir kitokia kontrolė, aš niekada nesiruošiu priimti tokių ar panašių savęs tobulinimo priemonių. Ne veltui Dievas mus perspėja savo žodyje, kad tai bus ir kokios baisios pasekmės laukia tų, kurie priims žvėries ženklą ir garbins Antikristą. Gal būt tame žvėries ženkle bus daug protingų korekcijų net į žmogaus genus, gerinančių sveikatos būklę ir pratęsiančių amžių, tačiau apie nuslėptas ir nenumatytas žmogaus mutacijų ir kontroliavimo pasekmes niekas nepraneš. Jau vien genetiškai modifikuotas maistas sukelia nemaža sveikatos problemų, o kas atsitiks, jei bus genetiškai modifikuojamas žmogus?

„Aš pamačiau sostus ir juose sėdinčiuosius, kuriems buvo pavesta teisti. Taip pat regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries, nei jo atvaizdo, ir neėmė ženklo sau ant kaktos ar rankos. Jie atgijo ir viešpatavo su Kristumi tūkstantį metų“ (Apr 20, 4).

Dar kartą norisi atkreipti dėmesį į tai, kokia tiksli yra Biblija ir kaip esame priartėję prie technologinės revoliucijos, įgalinančios pagaminti tokius biočipus, kurie jau dedami į ranką. Tokius galingus kompiuterius  ir robotus kaip „Sofija“, kuriai Saudo Arabija net suteikė pilietybę.

Vertinant iš tam tikros pozicijos, „Sofija” milijardus kartų kartų greitesnė ir protingesnė už žmones. Kiek man teko girdėti ją kalbant ir atsakinėjant į klausimus, viskas skamba labai gražiai ir tauriai. Galbūt, mąstant apie tokių robotų kūrimą, aiškesnė darosi Šventojo Rašto eilutė: „Jam buvo duota suteikti žvėries atvaizdui dvasią, kad žvėries atvaizdas imtų kalbėti, ir padaryti taip, kad visi, kurie atsisakys garbinti žvėries atvaizdą, būtų nužudyti“ (Apr 13, 15).

Tačiau visų paskutinių įvykių kontekste nepamirškime mūsų Viešpaties Jėzaus žodžių: „Kai tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes artėja jūsų atpirkimas“ (Lk 21, 28).

Ir kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas“ (Rom 10, 13).

Maloniai kviečiame į

Dublino Krikščionių Bažnyčią

Gyvasis Vanduo

 susirinkimai vyksta:

Dublin International Hostel salėje

61 Moutjoy Street, Dublin 7

Sekmadieniais 12:00

Tel.: +353894016414

www.gyvasisvanduo.com

facebook.com/gyvasisvanduo

Pastorius

Gintautas Tautkus