Home Tikėjimas Kiek liko laiko?

Kiek liko laiko?

733
0

Situacija Izraelyje sunkėja. Hamasas siautėja – 500 „raketų” (nuo 12.11.2018 iki 14.11.2018) paleista į Izraelio teritoriją. Tai kas vyksta Izraelyje, yra paskutiniųjų laikų įvykiai, kurie greitai palies kiekvieną žmogų pasaulyje. Pasaulio laikrodis skaičiuoja paskutines minutes.

„Viešpats tarė Amitajo sūnui Jonai: “Eik į Ninevę, didį miestą, ir šauk prieš jį, nes jų nedorybės pasiekė mane”. Jona pakilo, kad bėgtų nuo Viešpaties į Taršišą. Jis pasiekė Jopę, kur rado laivą, plaukiantį į Taršišą, sumokėjo už kelionę ir, įsėdęs į jį, su kitais plaukė į Taršišą nuo Viešpaties akivaizdos. Viešpats pasiuntė smarkų vėją. Kilo didelė audra jūroje, ir laivui grėsė pavojus sudužti. Jūrininkai išsigando, ir kiekvienas šaukėsi savo dievo. Jie išmetė laive esantį krovinį į jūrą, kad laivas palengvėtų. Tuo metu Jona buvo nusileidęs į laivo vidų ir kietai miegojo. Kapitonas atėjo pas jį ir klausė: “Kaip tu gali miegoti? Kelkis, šaukis savo Dievo! Gal Jis prisimins mus ir mes nežūsime?” (Jona 1, 1-6)

Šiandien aš jaučiuosi, kaip Jona, kuris bėgo nuo Dievo ir nenorėjo vykdyti, tai ką Viešpats jam liepė. Vietoj to, kad skelbčiau apie artėjantį teismą pasauliui ir būtiną atgailą, kad išsigelbėti, pasakoju apie Dievo meilę ir gailestingumą. Kalbu apie amžinąjį gyvenimą, tiems, kurie tiki į Jėzų, bet nutyliu apie pragarą tiems, kurie Juo netiki. Kalbu apie tai, kad Jėzus numirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė iš numirusių, kas įtikės ir pasikrikštys, tas bus išgelbėtas, bet nutyliu jog, kas netikės – bus pasmerktas. Žodžiu, supratau, jeigu aš tylėsiu, kada reikia šaukti, tai aš būsiu, kaip Jona, kuris bėgo nuo Dievo ir nenorėjo šaukti Ninevės į atgailą ir išgelbėjimą.

Kitas epizodas: “Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jam apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišė su jų aukomis. Jėzus, atsakydamas jiems, tarė: “Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo? Ne, sakau jums! Bet jei neatgailausite, visi taip pat pražūsite. Arba anie aštuoniolika, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo ir užmušė; jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Ne, sakau jums, bet jei neatgailausite, visi taip pat pražūsite”.  (Lk 13, 1-9)

Nei tie galilėjiečiai, nei tie, kuriuos užgriuvo bokštas, nebuvo kaltesni už mus. Atėjo mirtis ir nusinešė jų gyvybes. Kadangi jie neatgailavo – nesirūpino pažinti Dievą, tai Dievas jų neapsaugojo nuo mirties. Kai mes matome paskutinių laikų ženklus ir nelaimes, kaip cunami, uraganus, žemės drebėjimus, teroro aktus, prisiminkime ir šį Jėzaus atsakymą: “Ar manote, kad jie buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus? Ne, sakau jums! Bet jei neatgailausite, visi taip pat pražūsite.” Mūsų bažnyčioje viena sesė liudijo, kaip Dievas ją apsaugojo, kad ji nevyktų į tą vietą, kur buvo cunami. Vėliau, kai sužinojo apie šią tragediją, ji šlovino Dievą ir dėkojo Jam už tai.

Dar vienas epizodas: „Kai du angelai vakare atėjo į Sodomą, Lotas sėdėjo Sodomos vartuose. Lotas, pamatęs juos, atsikėlė jų pasitikti ir nusilenkė iki žemės. Jis tarė: “Mano viešpačiai, prašau, užsukite į savo tarno namus, pernakvokite ir nusiplaukite kojas. Anksti atsikėlę, galėsite eiti savo keliu”… Jiems dar neatsigulus, visi Sodomos miesto vyrai, jauni ir seni, iš visų miesto dalių apsupo namus. Jie pašaukė Lotą ir tarė: “Kur yra tie vyrai, kurie šįvakar atėjo pas tave? Išvesk juos laukan, kad mes juos pažintume”. Lotas išėjo pas juos į prieangį ir, užrakinęs duris,  tarė: “Mano broliai, prašau, nesielkite taip piktai!… tiems vyrams nieko nedarykite, nes jie atėjo po mano stogu”. Bet jie tarė: “Šalin! Jis čia atvyko, kad gyventų kaip ateivis, o nori teisėju būti! Dabar mes pasielgsime su tavimi pikčiau negu su jais”. Jie smarkiai veržėsi prie Loto, norėdami išlaužti duris. Tačiau vyrai savo rankomis įtempė Lotą į namą ir užrakino duris. O tuos, kurie buvo prie namo durų, jie apakino, mažus ir didelius, kad jie nebesurastų durų. Lotui juodu tarė: “Ar turi čia ką nors iš savųjų: žentus, sūnus, dukteris? Išvesk juos iš šios vietos!  Mes sunaikinsime šitą vietą, kadangi jų garsus šauksmas pasiekė Viešpatį ir Jis mus pasiuntė ją sunaikinti”. Lotas išėjęs kalbėjo žentams, kurie buvo vedę jo dukteris: “Išeikite iš šios vietos, nes Viešpats sunaikins miestą”. Bet žentams atrodė, kad jis juokauja. Išaušus angelai ragino Lotą, sakydami: “Imk žmoną ir abi dukteris, kurios čia yra, kad nebūtumėte sunaikinti dėl miesto kaltės”. Kadangi jis delsė, tai tie vyrai nutvėrė jį už rankos, jo žmoną ir abi dukteris, nes Viešpats jų pasigailėjo, ir išvedę paleido už miesto ribų. Išvedę juos, tarė: “Gelbėk savo gyvybę! Nežiūrėk atgal ir nesustok kur nors apylinkėje! Bėk į kalną, kad nežūtum!… Skubėk, gelbėkis tenai. Nes Aš nieko negaliu daryti, kol nuvyksi ten… Tuomet Viešpats siuntė ant Sodomos ir Gomoros sieros ir ugnies lietų. Jis sunaikino tuos miestus, visą apylinkę, visus miesto gyventojus ir augalus. Bet Loto žmona pažvelgė atgal ir pavirto druskos stulpu… Dievas, sunaikindamas tos apylinkės miestus, atsiminė Abraomą ir išvedė Lotą iš pražūties, kai sugriovė miestus, kuriuose Lotas gyveno.” ( Pr. 19, 1-29 )

Tie, kurie užkietėję nusidėjėliai, kaip Sodomos homoseksualai ir juos palaikantys, yra paprasčiausiai apakę arba apakinti. Kaip giliai galima įklimpti į nuodėmę, kad net į angelus kesintis! Aš tikiu, kad tie, kurie sąmoningai nuodėmiauja, kad prisipildytų šėtono galybės, bus palikti griežtesniam Dievo teismui. Kita kategorija žmonių, kaip Loto dukterų žentai – jie išgirdo Loto žodžius (Evangeliją), bet jiems atrodė, kad jis juokauja. Jie netikėjo. Jie iš tiesų yra toli nuo bažnyčios ir tik pažįstami Krikščionis atneša jiems šiokių tokių žinių apie Dievą. Jie nepriklauso Kristaus kūnui. Tiems, kurie tiki, kurie vaikšto į Bažnyčią, yra jos dalis, taip pat yra apie ką pamąstyti. Mes dažniausiai delsiame ir laukiame papildomų ženklų, dėl sprendimo. Tada Viešpats tiesiog paima mus už rankos ir išveda iš pražūties. Tai man panašu į bažnyčios paėmimą, kuris įvyks akimirksniu. Dievas nelauks, kol mes susitvarkysime visus savo reikalus, ar susikrausime visą savo bagažą. Bažnyčios paėmimas įvyks vien tik Tėvo nustatytu momentu. Mes paprasčiausiai turime būti pasiruošę dabar! O mes vis delsiame… Yra tokių, kurie vaikšto į bažnyčią, bet nepriima Dievo žodžio ir yra, kaip negyvos šakelės ant vynmedžio. Juos labiau traukia (maitina) mirtis ir nuodėmė, negu gyvenimas ir šventumas. Neatsigręžk, sek Viešpačiu Jėzumi. Jis yra kelias, gyvenimas ir tiesa. Niekas nenueina pas dangiškąjį Tėvą kitaip – tik per Jėzų. Loto žmona atsigręžė ir pavirto druskos stulpu. Kažkas brangaus jai liko Sodomoje. Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis.

Kaip Dievas išvedė teisųjį Lotą iš Sodomos, taip Jis išves ir tuos, kurie jo laukia: budi, meldžiasi ir turi aliejaus savo žibintuose (prisipildę Šventosios Dvasios). Pagalvok, kaip tu elgtumeisi, jei išgirstumei žodžius: Dar keturiasdešimt dienų ir prasidės atominis karas.

Kad neatrodyčiau keistuoliu, pabandysiu paaiškinti, kad visa tai įmanoma. Kas vyksta Izraelio ir Gazos pasienyje. O Sirijoje ir kitose aplinkinėse šalyse..! Irano prezidentas yra pasakęs: “Izraelis turi būti nušluotas nuo pasaulio žemėlapio”. Iranas, nežiūrint visų bandymų juos sustabdyti, jau turi atominį arsenalą. Iranas šiuo metu yra vienas iš terorizmo židinių.  Belieka tik laukti, kada teroristai atsiginkluos atominiais ginklais…  Al-kaida tinklas (Al-Qaeda), yra išspausdinęs knygą, “39 Jihad Principai”. Ši knyga moko teroristus, kaip planuoti ir vykdyti islamišką šventą karą (jihad). Pagal islamišką jihad, vienintelis kelias, kaip išspręsti konfliktą su žydais Palestinoje, yra per tiesioginę ginkluotą konfrontaciją. Korane parašyta (Surah 9, 5): Kovok prieš pagonis (Krikščionis ir Žydus) ir žudyk juos, kur besurastumei. Apsupk, areštuok, meluok… Taika tarp musulmonų ir judėjų paprasčiausiai neįmanoma. Štai kodėl Antikristas nustebins visą pasaulį, kai jo dėka bus pasirašyta taika Artimuose rytuose septyneriems metams. Daugelis jį priims lyg patį Kristų. Ši taika bus netikra ir tęsis ne daugiau kaip trys su puse metų.

Tikiu, dar ne vėlu melstis, atgailauti ir siekti Dievo. Kaip kadaise Dievas siuntė Jona į Ninevę šaukti žmonių atgailai, taip šiandien, prisikėlęs iš mirties Kristus siunčia savo pasiuntinius į visą pasaulį skelbti Evangeliją. “Taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai, tarsi pats Dievas prašytų per mus. Kristaus vardu maldaujame: “Susitaikinkite su Dievu!” ( 2 Kor 5, 20 ) Juk tik Jis gali pakeisti situaciją, ne tik mūsų gyvenime, mūsų šeimose, bet ir visame pasaulyje. “Nes Tėvui patiko Jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per Jį visa susitaikyti su Savimi, darant Jo kryžiaus krauju taiką, ­per Jį sutaikyti visa, kas yra žemėje ir danguje“ (Kol 1, 19-20 ). Kaip Dievas išvedė teisųjį Lotą iš Sodomos, taip Jis išgelbės nuo artėjančio teismo tuos, kurie išteisinti Avinėlio krauju, atgimę iš aukšto ir prisipildę Dievo Dvasios.

„Ir kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas“ (Rom 10, 13).

Maloniai kviečiame į

Dublino Krikščionių Bažnyčią

Gyvasis Vanduo

susirinkimai vyksta:

Dublin International Hostel salėje

61 Moutjoy Street, Dublin 7

Sekmadieniais 12:00

Tel.: +353894016414

www.gyvasisvanduo.com

 www.streamoflife.ie

Gintautas Tautkus