Home Tikėjimas Kas yra meilė?

Kas yra meilė?

1470
0

Kai kūdikis vidury nakties pradeda verkti, o tu su džiaugsmu atsikeli iš lovos,  paimi jį ant rankų ir nešioji, kol jis nusiramina ir užmiega – tai yra meilė. Kai tavo kaimyno šuo perlipęs per tvorą pridaro ant tavo kiemo šviežiai nupjautos žolės, bet tu susilaikai, kad jo neužgautumei ir kaimyno nebartumei – tai yra meilė.  Kai tavo namuose pakanka duonos tik tavo šeimai, bet tu daliniesi su tais kurie visai jos neturi – tai yra meilė. Kai tau kažko labai, labai reikia, bet tu susilaikai, kad nereikalautumei to iš savo artimo, nes jis šiuo metu tau negali to suteikti – tai yra meilė. Jei tau nepažįstamas žmogus važiuoja pavojingu maršrutu ir tu žinai, kad už posūkio sugriuvęs tiltas, ar tu nepasistengsi jo sustabdyti ir perspėti? Jei sustabdysi ir perspėsi – tai yra meilė.

Mums visiems reikalinga meilė ir mes mokomės mylėti kitus. Koks pasaulis būtų gražus ir mielas gyventi, jei mes visi būtume meilės įkvėpti ir vedami. Bet kas yra meilė? Kur yra tas neišsenkantis meilės šaltinis?

„Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad gyventume per Jį. Meilė – ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus” (1 Jn 4, 7-11).

Dievas yra meilė. Meilės šaltinis – tai Jis. Meilės įrodymas – tai Dievo Sūnaus atėjimas į žemę ir Jo auka ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Didžiausias meilės jėgos įrodymas, kad Jis dėl mūsų prisikėlė iš mirties. Meilė niekada nesibaigia.

Jei savo gyvenime būsi vedamas meilės, tai nors ir visa kas įmanoma eitų prieš tave ar net tavo gyvybę, vis tiek yra vilties, nes meilė niekada nesibaigia. Meilė stipresnė negu mirtis.

Kokia yra ta meilė, apie kurią mes norėtume daugiau sužinoti, kurią norėtume sutikti ir turėti, mes galime atrasti Šventojo Rašto puslapiuose:

„Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia” (1 Kor 13, 4-8). Tai meilė, kuri iš Dievo, tai meilė, kurios tau ir man reikia, tai meilės pavyzdys į kurį mums reikia lygiuotis. Tai pati galingiausia jėga visoje visatoje, kuri nugali viską ir iš priešų daro nuostabius draugus. Tai Jėzus, kuris vietoj to, kad mus nuteistų ir pasmerktų, pats mirė už mus ir sumokėjo mūsų skolas. „Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda” (Jn 15, 13). Jėzus yra meilė. Jis pasakė „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip Aš jus pamilau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus” (Jn 13, 34-35).

Vienas Įstatymo mokytojas paklausė Jėzaus ” koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?” Jėzus jam atsakė: “ ‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu’. Tai pirmasis ir didžiausias įsakymas. Antrasis – panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį’. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai” (Mat 22, 36-40).

Meilė Dievui – mūsų meilės šaltinis. Liaudiškai išsireiškiant – tai šaka ant kurios sėdi. Arba nepjauk šakos ant kurios sėdi. Juk žinai kas bus jai nupjausi…. „Nes tai yra Dievo meilė – Jo įsakymus vykdyti” (1 Jn 5, 3). Meilė Dievui … tai keturi pirmieji iš Dešimt Dievo Įsakymų:

  1. Neturėk kitų dievų šalia manęs. 2. Nedaryk sau jokio drožinio nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje. Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems! Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiąs vaikus už tėvų kaltes iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie manęs nekenčia, bet rodąs gailestingumą iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. 3. Netark Viešpaties, savo Dievo, vardo be reikalo, nes Viešpats nepaliks be kaltės to, kuris be reikalo mini Jo vardą. 4. Atsimink sabato dieną, kad ją švęstum. Šešias dienas dirbk ir atlik visus savo darbus, o septintoji diena yra sabatas Viešpačiui, tavo Dievui… Jei laikomės pirmų keturių įsakymų, tai mes mylime Dievą. Jei ne – tada nemylime. Bet jei mes laikomės tų keturių įsakymų, mes tikrai parodome savo meilę Tam, kuris ir yra tikrosios meilės šaltinis. Jei mes mylime savo artimą, mes tai galime parodyti jei laikomės kitų šešių Dievo įsakymų: 5. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duoda. 6. Nežudyk. 7. Nesvetimauk. 8. Nevok. 9. Neliudyk neteisingai prieš savo artimą. 10. Negeisk savo artimo namų, negeisk savo artimo žmonos, nei jo tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo – nieko, kas yra tavo artimo”.

Tas kuris myli tikrai nežudys, nealeistuvaus, nemeluos ir negeis svetimo. Tas kuris myli nežudys kūdikio – nedarys aborto. Tas kuris myli neišduos savo mylimo žmogaus – nepaleistuvaus. Tas kuris tikrai myli, neiškreips savo natūralios prigimties į priešingą prigimčiai. Tas kuris myli artimą ir Dievą su džiaugsmu ir lengvai susilaikys nuo bet kurios nuodėmės. Nes „nuodėmė – tai įstatymo laužymas” (1 Jn 3, 4).

Bet tikroji meilė nepasilelgė su mumis taip, ko mes nusipelnėme. Tikroji meilė ir galybė prisiėmė sau mūsų nepakeliamą nuodėmės ir bausmės naštą. Tikroji „Meilė – ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes” (1 Jn 4, 10). „Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas” (Jn 3, 16-17).

Jei tu nori pažinti Dievo meilę, maloniai kviečiame ir laukiame tavęs. Kiekvieną sekmadienį renkamės nuo 12:00 adresu: 61 Mountjoy street, Dublin 7

„Ir kiekvienas kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas” (Rom 10, 13).

Gintautas Tautkus

 

Meilė rami

(G. Tautkus)

Meilė rami

Vedanti mus

Šviečia kely

Šildo visus

Meilė tikra

Dievo duota

Meilė galinga jėga

Jėzau dėkoju Tau

Tu mano jėga

Liečianti iš dangaus

Nešanti mane

Jėzau dėkoju Tau

Tu mano šviesa

Šviečianti iš dangaus

Gyvenimo tiesa

Maloniai kviečiame į Dublino Krikščionių Bažnyčią

Gyvasis Vanduo

 susirinkimai vyksta:

Dublin International Hostel salėje

61 Moutjoy Street, Dublin 7

Sekmadieniais 12:00

Tel.: +353894016414

www.gyvasisvanduo.com

www.streamoflife.ie

facebook.com/gyvasisvanduo