Home Tikėjimas Evangelija – Dievo jėga išgelbėjimui

Evangelija – Dievo jėga išgelbėjimui

773
0

Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki, pirma žydui, paskui graikui. Joje pasireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta: „Kas tikėjimu teisusis – gyvens“ (Rom 1, 16-17).

Evangelija tai žinia apie Jėzų, kuris mirė už mūsų nuodėmes, buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė iš numirusių mūsų išteisinimui ir išgelbėjimui. Prisikėlęs iš numirusių Jėzus pasirodė dvylikai mokinių o po to daugiau nei penkiems šimtams. Man asmeniškai Jis nepasirodė taip, kaip apaštalams, tačiau kai patikėjau Evangelijos žinia ir pakviečiau Jėzų į savo širdį, Jis atėjo į mano gyvenimą. Šiandien aš esu gyvas Jo dėka. Šiandien esu vienas iš liudininkų, kad Jėzus gyvas. Ir kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.

Prisimenu per kokius sunkumus man teko eiti, kokias traumas ir išbandymus pergyventi. Savižudybės persekiojimas, depresija ir visokios kitokios žemiškos ligos ir negalės kankino ir nedavė ramybės mano sielai. Tačiau Jėzus mane išlaisvino iš viso to!

Sulaužytas stuburas, nepagydomos akių ligos ir t.t. Visa tai jau praeitis, nors ir kartais būna išbandymų, šiandien aš ne vienas, Jėzus su manimi. Jis padeda, palaiko, kai man sunku ir pakelia, kai suklumpu. Jis visad esantis su manimi. Noriu tave supažindinti su Juo. Jėzus – Mesijas, Gyvojo Dievo Sūnus. Jėzus Kristus yra Viešpats. Jis yra tikras Dievas ir amžinasis gyvenimas. Štai Jo žodžiai: ”Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir Aš esu tarp jų”  Mat 18, 20

Šiandien žmonės renkasi po daugelio vardų vėliavomis ir aš nieko prieš dėl to neturiu. Tačiau, kai klausimas liečia amžinybę ir labai tampriai dėl to susijusį gyvenimą šiame pasaulyje pagal Dievo valią, tada visi kiti vardai nublanksta ir neturi jokios prasmės.  „Jėzus yra ‘akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu’. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo turime būti išgelbėti” (Apd 4, 11-12).

Apaštalas Paulius buvo dramatiškai pakeistas po vieno susitikimo su Jėzumi. Jei iki to jis buvo uolus, religinis krikščionių persekiotojas, tai po to tapo dar uolesnis Evengelijos skelbėjas visam tuometiniam pasauliui.  Tai įvyko per kelias dienas. Jis „bematant pradėjo pamokslauti sinagogose, kad Kristus yra Dievo Sūnus. Visi, kurie tai girdėjo, be galo stebėjosi ir klausinėjo: “Ar čia ne tas pats, kuris Jeruzalėje persekiojo visus, kurie šaukiasi šito vardo?! Argi jis nėra čia atvykęs jų suimti ir gabenti pas aukštuosius kunigus?!” O Saulius (Paulius) vis labiau stiprėjo ir kėlė sąmyšį tarp Damaske gyvenančių žydų, įrodinėdamas, kad Jėzus yra Kristus.” (Apd 9, 20-22)

Noriu pasakyti tau, kad Dievas yra meilė. Jis myli tave ir nori, kad tu būtumei išgelbėtas ir pažintumei tiesą. Nesvarbu, kokioje situacijoje bebūtumei, kiek nuodėmių esi padaręs. Nuoširdi atgaila ir tikėjimas į Jėzų gali visiškai pakeisti tavo gyvenimą.

Prieš kelis metus aš su šeima buvau Krymo pusiasalyje prie Juodosios jūros. Viena vakarą su žmona ir dukra ėjome gatve. Buvau pilnas džiaugsmo ir iš Jo malonės liejosi giesmės lietuviškai angliškai ir kitomis kalbomis. Kadangi buvau vienas vyriškis ir dvi „merginos” su manimi.., prie mūsų prisistatė vyriškis su „bonka” ir pasiprašė į kompaniją. Supratę situaciją, paaiškinome, kad mes „girti” ne nuo vyno, bet nuo Šventosios Dvasios. Vyriškis labai nustebo, kad visai nereikalingas vynas, kad galėtum būti toks laisvas… Mes pradėjome su juo dalintis, kad tas džiaugsmas ir laisvė dvasioje gali ateiti ir į jo gyvenimą, jei įtikės į Jėzų. Besidalint Evangelijos žinia, jis labai įdėmiai klausėsi. Staiga vienu momentu jo veidas persimainė ir mes išgirdome „o man Dievas negali atleisti…” Mes ėmėme atidžiai klausyti, kas gi įvyko tokio. Vyriškis pradėjo pasakoti, kaip jis kariavo tarybinėje armijoje Čečėnijoje, kiek žmonių buvo nužudyta, kiek moterų ir vaikų… Mes supratome, kad šio žmogaus sąžinę graužė baisi nuodėmės našta.

Šioje situacijoje aš noriu kalbėti ne tik jam. Taip, yra daug baisių nusikaltimų šiame pasaulyje, kur siaučia karai ir nepažaboti troškimai ar tiesiog geismai – nuodėmių pasekmė žmonių ir valstybių gyvenime. Taip yra daug neteisybės, skausmo, išdavystės ir įvairiausių pasekmių iš to. Ką gi nusikaltusių yra daug ir daug daugiau negu mes galvojame…

Pažvelkime, kaip Jėzus pasielgė su vienu iš nusikaltėlių, kurie buvo nukryžiuoti kartu su Juo. „Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių piktžodžiavo Jam: “Jei Tu esi Kristus, išgelbėk save ir mus!” Antrasis sudraudė jį: “Ir Dievo tu nebijai, pats būdamas taip pat nuteistas! Mudu teisingai gavome, ko verti mūsų darbai, o šitas nieko blogo nepadarė”. Ir jis tarė Jėzui: “Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę”. Jėzus jam atsakė: “Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje”. ” (Luk 23, 39-43)

Vienas piktžodžiavo, kitas atgailavo. Vienas pražuvo, kitas išsigelbėjo.

Vyriškis iš Krymo atgailavo taip pat, jis atvėrė savo širdį ir gyvenimą Viešpačiui Jėzui.

O Dievo malonė ir gailestingumas. Jėzus atėjo išgelbėti mūsų nusidėjėlių visų, kurie Juo tiki ir atgailauja.

Kai Jis, sumokėjęs kainą už mus visus ir prisikėlė iš numirusių, vienas iš svarbiausių paliepimų, kurį Jis paliko mums štai toks:“Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Ir kurie tikės, tuos lydės šie ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirtinų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks”. Baigęs jiems kalbėti, Viešpats buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie ėjo ir visur pamokslavo, Viešpačiui drauge veikiant ir patvirtinant žodį lydinčiais stebuklais. Amen. (Mk 16, 15-20).

Gintautas Tautkus

Maloniai kviečiame į

Dublino Krikščionių Bažnyčią

Gyvasis Vanduo

susirinkimai vyksta:

Dublin International Hostel salėje

61 Moutjoy Street, Dublin 7

Sekmadieniais 12:00

Tel.: +353894016414

www.gyvasisvanduo.com

 www.streamoflife.ie