Home Tikėjimas Abortų legalizavimas?!

Abortų legalizavimas?!

654
0

Neseniai Airijoje vyko balsavimas dėl abortų legalizavimo. Pagal balsavimo duomenis 66 proc. nubalsavo už abortų legalizavimą. Tik Donegal sritis nubalsavo prieš. Iki kitų metų pradžios šis balsavimas turi būti peržiūrėtas, aptartas ir pasirašytas Prezidento, kad įgautų juridinę teisę.

Ką tai reiškia kiekvienam Airijos gyventojui ir pačiai Airijai? Pagal Airijos konstitucijos 8 pataisą, buvo ginamos ne tik motinos, bet ir kūdikio teisės. Ir nesant pavojaus motinos sveikatai, abortai buvo draudžiami. Po abortų legalizavimo esant nėštumui iki 12 savaičių, galima nutraukti nėštumą.

Aborto esmė – vaiko žudymas. Balsavimo už abortus legalizavimo esmė – vaiko žudymo įteisinimas. Tačiau tai vyksta ne tik Airijoje, bet ir visame pasaulyje. Balsavusių už abortų legalizavimą reakcija ir atmosfera buvo pilna agresijos. Tik nedaugelis iš jų bandė klausytis, aiškintis, diskutuoti apie šio balsavimo prasmę. Airijoje dar labiau išryškėjo skirtumai ir pasidalinimas tarp žmonių visuose visuomenės sluoksniuose. Abortų legalizavimas nežada nieko šviesaus nei žmogui, nei šeimai, nei visai šaliai. O pasekmės gyvenimuose tų, kurie darys abortus ar palaikys juos darančius (taip pat ir balsavusius) bus, ir dažnai – nenumatytos.

Jei iki šiol kūdikio teises gindavo įstatymas, tai dabar atsakomybė didesne dalimi tenka nėščiai moteriai. Ar nuo to pagerės moters padėtis šalyje? Ar bus suteikiama geresnė medicininė pagalba? Nemanau. Tačiau aišku, kad abortų skaičius žymiai padidės.

Pažvelkime į tai iš dvasiniės pusės.

„Jaunuoli, džiaukis savo jaunyste! Tegul tavo širdis džiugina tave ir eik, kur tavo širdis traukia ir kur akys mato, bet žinok, kad už viską turėsi atsiskaityti prieš Dievą“ (Ekl 11, 9).

Dievo Įstatymų laužymas – nuodėmė. Nuodėmės pasekmė – mirtis (1 Jn 3, 4; Rom 6, 23). Šeštas Dievo įsakymas sako – Nežudyk! (Iš 20, 13). O kas daro abortą – žudo. Man sunku įsivaizduoti merginą, kuri atsiduria tokioje situacijoje… Koks atsakingas, skausmingas turi būti sprendimas. Tačiau kiekviena mergina turi žinoti, kad po aborto būna įvairios komplikacijos. Tai negali praeiti be pasekmių. Tai gali būti ir emocinės, ir fizinės komplikacijos. Tai gali būti daugelio moteriškų ligų ir nevaisingumo priežastimi. Tai gali nuvesti prie girtavimo, narkotikų ar net savižudybės. Dar daugiau – poveikis po aborto gali būti ne tik merginai bet ir vaikinui, kuris pritarė abortui.

Ką gi daryti? Kaip išvengti tokių skaudžių pasekmių?

Pirmiausiai tai priklauso nuo auklėjimo šeimoje ir visuomenėje. Jei mergina ar vaikinas būtų aukėjami ir laikytųsi krikščioniškų gyvenimo vertybių, tai abortų klausimo beveik visai nebebūtų. Nebūtų nei paleistuvystės, nei abortų. O kūdikiai augtų tėvelių meilės apsupti, jausdami ir žinodami, kad yra laukiami ir branginami.

Na, bet jei mergina papuolė į skaudžią situaciją ir tapo nėščia, jei abortas jau įvykęs – ką daryti tokiu atveju? Jei visa tai jau įvykę… reikalinga nuoširdi atgaila. Būtina išpažinti abortą kaip žudymo nuodėmę ir apsispręsti nebenusidėti ateityje. Po nuoširdžios atgailos, galima tikėtis ne tik atleidimo, bet išlaisvinimo ir išgydymo, nes Dievas gailestingas ir mylintis. Jis nenori kad nusidėjelis pražūtų, bet kad atgailautų ir gyventų.

Jei abortai visgi bus pilnai legalizuoti ir pripažinti Airijoje, asmuo,  padaręs abortą, išvengs žemiškojo teismo. Tačiau nepriklausomai nuo žemiško teismo, yra dangiškas teismas, nuo kurio negalės pabėgti nei vienas asmuo. Dangiškas teismas galutinis ir baisus tiems, kurie nusideda, neatgailauja patys ir kitus verčia daryti nuodėmę – pragaras. Man pačiam teko matyti pragarą. Tai vieta, į kurią nelinkėčiau patekti nei vienam, nors ir pačiam dižiausiam priešui. Bet aš šaukiausi Viešpaties vardo ir Jis manęs pasigailėjo.

Pragaras nėra vieta, skirta žmonėms, bet tiems kurie su draugauja su velniu. Dievas nori, kad visi būtų išgelbėti ir eitų į dangų. Dėl to Jis atsiuntė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas nesiuntė Sūnus, kad pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas (Jn 3, 16). Jėzus už mus ėjo ant kryžiaus, paėmė mūsų nuodėmes, praliejo savo kraują, buvo žaizdotas, mirė ir nužengė į pragarą, bet trečią dieną prisikėlė iš numirusių. Jis paėmė mūsų nuodėmes, kaltes, skausmus, ligas, visą bausmę su visomis prakeikimo pasekmėmis. Kad šiandien tu ir aš per jo kryžių ir prisikėlimą iš mirties būtume išteisinti, išlaisvinti, išgydyti ir išgelbėti, o, svarbiausia, turėtume amžiną gyvenimą ir nepapultume į pragarą ir ugnies ežerą kartu su šetonu ir kritusiais angelais.

Šiandien daugelis tų, kurie balsavo už abortų legalizavimą džiaugiasi, kad laimėjo… laimėjo ką – savo vaikų žudymo legalizavimą. Galbūt rytoj jie džiaugsis, kai bus išleistas įstatymas žudyti visus, kurie nepritaria „jų“ požiūriui, nepriima žvėries ženklo (pasižadėjimo antikristui) be kurio niekas negalės nei pirkti, nei parduoti…nei maisto nusipirkti (Apr 13, 17).

Jėzus kalbėjo apie paskutinius laikus ir apie paskutinių laikų ženklus. Tame kontekste jis pasakė: „Kai matysite visa tai,  pakelkite savo galvas, nes jūsų išvadavimas arti“ (Lk 21, 28). Kristus greitai grįžta ir jis grįžta ne kaip kūdikis, ne kaip Avinėlis, bet kaip Liūtas (Judo liūtas), kaip karalių Karalius ir viešpačių Viešpats. Jis grįžta kaip teisėjas ir teis visas tautas, visus žmones, atskirdamas juos kaip avis ir ožius. Avys įeis į tūkstantmetę taikos karalystę, o ožiai į pražūtį (Mat 25, 31- 46).

Šiandien dar yra laikas, kad susitaikytume su Dievu, nes per Jėzaus auką ant kryžiaus, kaina už mūsų sutaikymą su šventu Dievu  sumokėta.

Ar tu pasirinksi eiti su visais, pagal tėkmę, ar atsigręši į Jėzų ir seksi Juo. Nuo to priklausys ne tik tavo likusi gyvenimo dalis žemėje, bet ir visa ažminybė. Tas, kuris sutvėrė dangų ir žemę, girdi ir mato. Jo valdžia – amžina. O tie, kurie su Juo – gyvens amžinai.

Tai kas vyksta žemėje vis didėjančiu greičiu, šiandien mums kalba, kad pasaulis taip greitai eina į pražūtį kad tikrai Kristus sugrįš. Ar tu Jį pažinsi? Didesnė dalis bus apgauta ir nueis paskui antikristą, kaip ir rodo paskutiniųjų laikų balsavimai Airijoje.

Ninevės miestui buvo pasiųstas pranašas Jona su perspėjimu, kad ateina Dievo teismas visam dideliam miestui… Tada karalius, karalystės žmonės ir net gyvuliai pasnikavo ir meldė dangaus Dievo pasigailėjimo. Ir Ninevė nepražuvo dėl savo atgailos (Jonos knyga).

Tai kas įvyko Airijoje per du paskutinius balsavimus kviečia mus visus atgailai. Laikas atsibusti ir gręžtis į Dievą visa širdimi. Gal Jis pasigailės ir pakeis istorijos eigą, gal Jis dar prailgins žmonėms duotajį laiką šioje žemėje, gal dar galėsime matyti malonę, gerovę ir palaimintą gyvenimą. Dievo žodis mums duoda vilties. „Jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemims, melsis, ieškos mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu nuodėmes ir išgydysiu jų žemę“ (2 Kron 7, 14).

Ir kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas (Rom 10, 13).

Pastorius

Gintautas Tautkus