Home Naujienos XVI Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seimo suvažiavime aptarti pasaulio lietuviams aktualūs klausimai

XVI Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seimo suvažiavime aptarti pasaulio lietuviams aktualūs klausimai

509
0

Šių metų liepos 8-11 dienomis Vilniuje vyko XVI Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seimas. Tai kartą į trejus metus vykstantis visą PLB sudarančių įvairių šalių lietuvių bendruomenių atstovų suvažiavimas, kur renkama nauja PLB Valdyba, o senoji Valdyba atsiskaito už nuveiktus darbus, aptariami įvairūs visoms pasaulio lietuvių bendruomenėms aktualūs klausimai. Šiais metais Airijos lietuvių bendruomenei atstovavo keturi PLB Seimo nariai – bendruomenės pirmininkas, praėjusiame PLB Seime į PLB Valdybą išrinktas vadovauti Švietimo komisijos veiklai Arūnas Teišerskis, Dublino lietuvių bendruomenės pirmininkė Rasa Raižienė, Kavano „Gintarėlio“ lituanistinės mokyklos direktorė Donata Simonaitienė ir Monaghano „Lietuvos vaikų“ lituanistinės mokyklos direktorė Edita Vaitkaitienė.

Šiame PLB Seime dominavo Lietuvos pilietybės išlaikymo klausimas.

Šiuo metu dėl pilietybės išlaikymo (daug kas tą reikalą vadina „dvigubos pilietybės“ klausimu, bet aš tokio termino nemėgstu, nes jis visiškai neatitinka prasmės, nes čia kalbama apie tai, kaip jau esamiems Lietuvos piliečiams išlaikyti turimą Lietuvos pilietybę, jei toks pilietis priimtų kitos šalies pilietybę) vyksta daug batalijų Lietuvos politinėje scenoje. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino, jog ruošiamasi rengti referendumą Konstitucijos straipsnio apie pilietybę pakeitimui. Buvo pasiūlyta tam konkrečiam referendumui sumažinti Referendumo įstatymu numatytus reikalavimus, kad būtų pasiektas teigiamas balsavimo rezultatas, tačiau, dar tebevykstant PLB Seimui. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė vetavo tuo klausimu priimtą Seimo įstatymą, nurodydama priežastis pagal kurias, jos manymu, tas įstatymas neatitiko Konstitucijos. Taip pat vyksta daug kitų debatų dėl pasiruošimo referendumui, dėl agitacijos ir t.t. Šiais klausimais daug dirba Lietuvos Seime veikianti jungtinė Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija, kuri teikia įvairius pasiūlymus parlamentarams dėl lietuvių, gyvenančių užsienyje. PLB Seime apie komisijos veiklą kalbėjo ir jos darbo rezultatus pristatė du komisijos pirmininkai: Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Vinkus ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės deleguotas JAV lietuvių bendruomenės narys Rimvydas Baltaduonis. Buvo nutarta toliau remti darbus panaikinant tą diskriminaciją, kuri atsiranda, kai teisę į Lietuvos pilietybės išsaugojimą turi prieš 1991 metų kovo 11 dieną užsienyje gyvenę lietuviai, tuo tarpu tiems tautiečiams, kurie iki Nepriklausomybės atstatymo gyveno Lietuvos teritorijoje, ši teisė nėra suteikta.

Kiti klausimai, kuriais buvo diskutuota PLB Seime, buvo bendradarbiavimas su Lietuvos institucijomis, PLB stiprinimas ir atsinaujinimas bei bendruomenės įvaizdžio problemos, PLB leidžiamo žurnalo „Pasaulio lietuvis“ problemos ir ateitis. Buvo aptarti programos „Globali Lietuva“ atnaujinimo reikalai,  įvairių institucijų, pvz., Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijų darbo bei bendradarbiavimo su užsienio lietuvių bendruomenėmis klausimai. PLB stiprinimo ir atsinaujinimo klausimais buvo pateikta PLB finansų komisijos ataskaita, diskutuota apie tai, kad bendruomenės finansinė padėtis turėtų būti labiau stiprinama surenkant solidarumo mokesčius, kuriuos moka kraštų lietuvių bendruomenės – PLB narės, taip pat kalbėta, jog būtina pasinaudoti naujausiomis lėšų rinkimo technologijomis. Aptariant žurnalo „Pasaulio lietuvis“ klausimus, buvo pažymėta, jog tai ilgas leidybos tradicijas turintis leidinys, kuris šiuo metu yra atnaujintas, jam pradėjo vadovauti nauja redaktorė. Tačiau jo spausdintinos versijos tiražas metai iš metų mažėja, todėl reikia pagalvoti kaip stiprinti internetinės versijos leidybą, kaip pritraukti lėšas tos versijos stiprinimui ir plėtrai, tuo pačiu išlaikant galbūt rečiau leidžiamą popierinę versiją, ją paverčiant ne naujienų leidiniu, o publicistiniu, kultūriniu leidiniu, kur būtų spausdinama medžiaga, kuri nepasensta iki žurnalas pasiekia savo skaitytoją.

PLB Seimo metu buvo paminėtas ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jubiliejus – PLB šiemet sukako 60 metų nuo to laiko, kai ji buvo sukurta JAV lietuvių bendruomenės pastangomis, apjungiant visas tuo metu skirtingose šalyse susikūrusias bendruomenes.

Šiame posėdyje-diskusijoje dalyvavo tokie žymūs svečiai, kaip Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, VDU Lietuvių išeivijos instituto direktorius profesorius Egidijus Aleksandravičius. Buvo aptartos istorinės organizacijos kūrimo detalės, kalbėta apie sunkumus, kuriuos tada teko įveikti, ir padiskutuota apie tai kokią ateitį turi vieninga užsienio lietuvių organizacija, kur link ji turėtų kreipti savo jėgas ir veiklą.

Aš, praėjusios kadencijos PLB Valdybos narys, atsakingas už švietimo komisijos veiklą, šiame PLB Seime nekandidatavau vėl į Valdybą, o švietimo komisijos veiklai koordinuoti pasiūliau ir rėmiau mano suburtos švietimo komisijos narę iš Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės Alviją Černiauskaitę, kuri ir laimėjo rinkimus į naująją Valdybą. Taigi, aš dirbsiu su įvairiais lituanistinio švietimo projektais, kuriuos pradėjome įgyvendinti tiek su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija, tiek su įvairiomis skirtingų šalių lituanistinėmis mokyklomis, toliau siekiant lietuvių kalbos ir kultūros ugdymo kokybės, skatinant kad kuo daugiau lietuvių vaikų išmoktų savo tėvų kalbą bei prisimintų savo tautines šaknis.

Arūnas Teišerskis

Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkas

Editos Vaitkaitienės nuotr.