Home Naujienos Ką svarbu žinoti apie papildomas priemones kovai su COVID-19, numatytas Airijos Respublikos...

Ką svarbu žinoti apie papildomas priemones kovai su COVID-19, numatytas Airijos Respublikos naujajame Sveikatos įstatyme

336
0

Kovo 27 d. Airijos Senatas turėtų priimti, o šalies prezidentas Michael D Higgins pasirašyti įstatymo projekto priemones kovai su COVID-19. Ką svarbu žinoti apie papildomas priemones, numatytas Airijos Respublikos naujajame Sveikatos įstatyme 2020 (Health (Preservation and Protection and other Emergency Measures in the Public Interest) Bill 2020.

 KODĖL BUVO PRIIMTAS ŠIS ĮSTATYMAS?

Įstatymas buvo skubiai priimtas reaguojant į koronaviruso (Covid-19) plitimo keliamą akivaizdų ir rimtą pavojų žmonių gyvybei ir visuomenės sveikatai, taip pat siekiant sušvelninti Covid-19 plitimo ekonominius ir socialinius padarinius.

 KĄ ŠIS ĮSTATYMAS REGULIUOJA?

Airijos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui suteikiami įgaliojimai priimti reglamentus, draudžiančius ar ribojančius tam tikrų renginių organizavimą, patekimą į tam tikras patalpas ar vietas; numatančius sveikatos priežiūros pareigūnų įgaliojimus tam tikromis aplinkybėmis įsakyti sulaikyti asmenis, kurie, kaip įtariama, gali būti užsikrėtę Covid-19; suteikiančius teisę nustatyti tam tikras geografines teritorijas ir zonas kaip Covid-19 užkrėtimo vietoves; numatyti visas su tuo susijusias įgyvendinimo užtikrinimo priemones.

Naujasis įstatymas taip pat įgalina iš dalies pakeisti ir išplėsti socialinės gerovės reglamentus, numatant pakeitimus, susijusius su teise į ligos pašalpą asmenims, kuriems diagnozuota Covid-19 arba kurie galimai užsikrėtę šia liga; numatyti pakeitimus, susijusius su bedarbių ir ieškančių darbo pašalpomis ir išmokomis.

KIEK LAIKO GALIOS ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATOS?

Šis Įstatymas skirtas ekstremaliai situacijai spręsti, todėl jo nuostatos galios tik ribotą laiko tarpą. Įstatymo nuostatos, susijusios su socialine gerove, bus peržiūrėtos 2020 m. gegužės 9 d., o nuostatos, susijusios su sveikatos apsauga – 2020 m. lapkričio 9 d. Po peržiūros Įstatyme numatytos kai kurios arba visos priemonės nustos galioti arba bus pratęstos Parlamentui priėmus atitinkamą sprendimą.

KOKIOS PAGRINDINĖS ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATOS, GALINČIOS UŽKIRSTI KELIĄ, APRIBOTI, SUMAŽINTI COVID-19 PLITIMĄ AIRIJOJE?

Atsižvelgiant į tiesioginę ir akivaizdžią riziką žmonių gyvybei ir visuomenės sveikatai dėl Covid-19 plitimo bei siekiant užkirsti kelią, apriboti, sumažinti Covid-19 plitimą (įskaitant plitimą už
valstybės ribų), gali būti taikomos visos arba bet kuri iš šių priemonių:

 apribojimai, taikomi keliavimui į Airijos Respubliką ar iš jos;

 apribojimai, taikomi keliavimui į ar iš geografinės vietovės, kurioje taikomos atitinkamos priemonės dėl Covid-19 paveiktų teritorijų;

 asmenims ar asmenų kategorijoms, gyvenantiems, dirbantiems b) punkte nurodytose ar lankomose vietose, gali būti nurodoma likti savo namuose, arba kitose vietose, nurodytose sveikatos apsaugos ministro;

 draudimas renginių ar kitų veiklos rūšių, kurie dėl savo pobūdžio, formato, vietos ar aplinkos yra keliantys grėsmę dėl dalyvių galimybės užsikrėsti Covid-19;

 apsaugos priemonės, kurių privalo imtis renginių organizatoriai, siekiant užkirsti kelią, apriboti, sumažinti ar sulėtinti riziką, kad bet kuriame tokiame renginyje dalyvaujantys asmenys bus užkrėsti
Covid-19;

 apsaugos priemonės, kurias privaloma taikyti patalpose ar kitokiose vietose (įskaitant laikiną tokių patalpų ar vietų uždarymą), siekiant užkirsti kelią, apriboti, sumažinti ar sulėtinti riziką, kad asmenys, lankantys tokias patalpas ar vietas, bus užkrėsti Covid-19;

 apsaugos priemonės, kurias privalo įdiegti mokyklų, įskaitant kalbų mokyklas, vaikų darželius ar kitas vaikų priežiūros įstaigas, vadovai, universitetai ar kitos švietimo įstaigos (įskaitant laikiną tokių objektų uždarymą);
i) galimybė taikyti bet kokias kitas priemones, kurias sveikatos apsaugos ministras laiko būtinomis užkertant kelią, ribojant ar sulėtinant Covid-19 plitimą;

AR ASMENYS DĖL COVID–19 GRĖSMĖS GALĖTŲ BŪTI PRIEVARTA SULAIKOMI IR IZOLIUOJAMI IR KAIP TAI VYKTŲ?

Tam tikromis aplinkybėmis galėtų. Jeigu sveikatos priežiūros pareigūnas sąžiningai tiki, kad asmuo yra galimas infekcijos šaltinis, gali kelti pavojų visuomenės sveikatai, ir jo sulaikymas ir izoliacija yra tinkami, asmuo ar asmenų grupė negali būti veiksmingai izoliuoti, atsisako likti arba greičiausiai neliks savo namuose, sveikatos tarnybos vykdomasis pareigūnas gali raštu įsakyti sulaikyti ir izoliuoti asmenis ligoninėje ar kitoje nurodytoje vietoje iki tol, kol medikas patvirtins, kad asmens sulaikymas nebereikalingas. Sveikatos priežiūros pareigūnas, pateikiantis nurodymą sulaikyti ir izoliuoti, turėtų užtikrinti, kad gydytojas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sulaikymo, nustatytų, ar asmuo nėra potencialus infekcijos šaltinis. Asmuo gali prašyti, kad jo sulaikymas būtų peržiūrėtas. Sulaikymas persvarstomas kuo greičiau, ir kai apžiūrą atliekantis sveikatos priežiūros pareigūnas įsitikina, kad asmuo peržiūros metu nėra potencialus infekcijos šaltinis, medicinos pareigūnas patvirtina, kad asmens sulaikymas nebėra reikalingas, asmuo paleidžiamas.

KOKS ASMUO GALI BŪTI LAIKOMAS „GALIMU INFEKCIJOS ŠALTINIU“?

„Galimas infekcijos šaltinis“ reiškia asmenį, kuris atitinka vieną ar daugiau iš šių kriterijų:

 asmuo, kuris neseniai bendravo su asmeniu, kuris yra galimas Covid-19 infekcijos šaltinis arba
jau serga Covid-19;
 asmuo, dalyvavęs renginyje, kuriame dalyvavo asmuo ar asmenys, kurie yra galimi Covid-19 infekcijos šaltiniai arba jau serga Covid-19;
 asmenys, kurie lankėsi teritorijose Airijoje ar užsienyje, kur yra didelis skaičius asmenų, užkrėstų Covid-19;
 bet kurie kiti asmenys, kurie remiantis sveikatos priežiūros pareigūno sąžiningu įsitikinimu, gali būti užsikrėtimo Covid-19 šaltiniu.

KOKIA ATSAKOMYBĖ BŪTŲ TAIKOMA NESILAIKANTIEMS ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ?

Nesilaikantiems reikalavimų būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Policijos (Garda Síochána) pareigūnas, kuris pagrįstai įtaria, kad asmuo ar asmenų grupė pažeidžia ar pažeidė reikalavimus, gali panaudoti jėgą, areštuoti be leidimo, išvežti asmenis į bet kurią vietą; gali reikalauti, kad asmuo ar asmenų grupė nurodytų savo vardą ir pavardę ir adresą (jeigu atsisakoma ar nurodomi klaidingi duomenys, taip pat taikoma baudžiamoji atsakomybė). Nesilaikant tam tikrų reikalavimų gali būti baudžiama pinigine bauda (iki 2500 eurų) arba laisvės atėmimu iki 6 mėnesių, arba abejomis bausmėmis.

Jei nusikaltimą (įskaitant tyčinį aplaidumą) padaro juridinis asmuo, tuomet asmuo, kuris yra direktorius, vadybininkas, sekretorius ar kitas pareigūnas, arba asmuo, ketinantis veikti pagal šias pareigas, taip pat ir visa įstaiga, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir nubausti.

AR TIK SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS TURI TEISĘ NUSPRĘSTI DĖL REIKALINGŲ PRIEMONIŲ KOVAI SU COVID-19 PLITIMU?

Airijos Respublikos sveikatos apsaugos ministras konsultuojasi su bet kuriuo kitu Vyriausybės ministru, atsižvelgdamas į jo funkcijas, taip pat gali tartis su bet kuriuo kitu asmeniu, kurį ministras laiko tinkamu šio Įstatymo įgyvendinimo tikslais.

Parengta pagal https://data.oireachtas.ie/…/b…/2020/3/eng/ver_a/b03a20d.pdf  informaciją