Home [:lt]Švietimas[:] Žiema artėja! 8 būdai sustiprinti savo imuninę sistemą

[:lt]Žiema artėja! 8 būdai sustiprinti savo imuninę sistemą[:]

10589
0

[:lt]

Šal­ta­sis metų sezonas atneša net tik Kalėd­inę nuo­taiką bei links­mas žiemos pramo­gas visai šeimai, bet ir daž­niau pasitaikančias peršal­imo ligas.

Kaip mums reikėtų stiprinti imuninę sis­temą, kad nereikėtų nei vaistų, nei gydy­tojo paslaugų?

1. Val­gyk įvairų ir koky­bišką maistą

Spe­cial­istų teigimu, mityba – labai svar­bus veik­snys, stipri­nant orga­nizmo apsaugą nuo peršal­imo ligų ir virusinių susir­gimų. Jame turėtų netrūkti šviežių daržovių, vaisių, koky­biškų pieno ir mėsos pro­duktų, žuvies.  Ypač svarbu var­toti pieno pro­duktų, kuri­u­ose yra pro­bi­otikų — kefyras, jogur­tas, sūris. Šios gero­sios bak­ter­i­jos užk­erta kelią žarnyno infek­ci­joms ir stip­rina orga­nizmo pasi­priešin­imą ligoms.

2. Rinkis natūral­ius vit­a­mino C šaltinius

Geri­au­sia natūralaus vit­a­mino C šal­tiniai yra raug­inti kopūs­tai, broko­liai, žie­diniai kopūs­tai, pomi­do­rai, paprika, bul­vės, špinatai, petražolės, javų ir sojos daigai, švieži cit­rusiniai vaisiai, erškė­tuogės, šal­ta­lankio uogos.

3. Gerk dau­giau vandens

Atsparumą ligoms stip­rina ne tik vit­a­m­i­nai ir min­er­al­inės druskos, bet ir natūralus van­duo. Gryno van­dens, kurio negali atstoti nei kava ar arbata, nei sul­tys ar sri­uba, rekomen­duo­jama išgerti apie 1,75 – 2l.

4. Grūdink orga­nizmą pirtyje

Pir­tyje orga­nizmą grū­d­i­name šaltu, šiltu, karštu, sausu ir drėgnu būdu. Pir­tyje gal­ima išti­sas valan­das kaital­i­oti grū­din­imo poveik­ius. Karš­tas dušas išplečia krau­jagysles, o šal­tas atvirkščiai – susi­au­rina. Tokiomis pro­cedūromis užgrū­d­i­name orga­nizmą, ypač krau­jo­taką, tam­pame atsparūs visoms oro per­main­oms. Imu­nitetą stip­rina van­dens pro­cedūros, kon­trasti­nis dušas, kūno tryn­i­mas drėgnu rankšlu­osčiu, rankų ir pėdų vonelės bei dušas.

5. Sportuok reg­u­liariai (2–3 kar­tus per savaitę)

Niekas taip nestip­rina orga­nizmo, kaip judesys. Nes­varbu kokį sportą pasirinksi — jogą, bėgimą, plaukimą baseine — svar­biau­sia, kad krūvis būtų reg­u­liarus ir sakingas. Sportas – nuo 30 min­učių iki 1 val. per dieną – dovanoja sveikatą ir stip­rina imu­nitetą. Per­ne­lyg daug pas­tangų reikalau­jan­tis fizi­nis krūvis silp­n­ina imuninę sis­temą: po fizinio per­sitem­pimo 12 val. žmo­gus būna imles­nis įvairi­oms infekcijoms.

6. Praleisk dau­giau laiko gry­name ore

Pasi­vaikščio­ji­mai gry­name ore parke ar miške ne tik atpalaid­uos kūną bei protą, bet ir aprūpins orga­nizmą didesniu deguonies kiekiu. Jei kas­dien bent penki­o­lika min­učių neskubė­dami pasi­vaikščiosi lauke, greit pajusi, kad daraisi rames­nis, har­moninges­nis. Gam­tos grožio ir metų laikų kaitos ste­bėji­mas atpalaid­uoja nervų sis­temą, padeda atsiri­boti nuo kas­di­enių problemų.

7. Išsaugok gero miego įpročius!  

Miego metu smegenys aktyviai dirba, perdirba dienos metu gautą infor­ma­ciją ir ją perveda į orga­nizmo ilgalaikę atmintį. Mie­gant atkuri­amos prot­inės, fiz­inės jėgos, stipri­nama atmintis. Nak­ties poil­sis labai svar­bus ir orga­nizmo imuninei sis­temai. Ilsin­tis kau­piama ne tik nauja energija, bet ir svar­bios aktyvio­sios medži­a­gos, reikalin­gos orga­nizmo gyny­binei sis­temai kovoje su peršal­imo ligomis ir infek­ci­jomis. Būti­nos gero miego sąly­gos – tyla, tamsa ir vėsuma.

Gero miego įpročiai: nuo­latos kelkis ir eik miegoti tuo pačiu metu, miegok vėsioje patalpoje, miegok tiek, kad rytą jaus­tumeisi pail­sėjęs ir žvalus, neg­ulėk lovoje nemiego­damas — per ilgas lep­in­i­ma­sis lovoje skaido kitos nak­ties miegą ir daro jį paviršutinį. Atsi­tik­t­inė nemi­gos nak­tis sveikatai nekenkia.

Atsi­palaid­uok, juokauk ir mėgaukis gyvenimu

Imu­nitetą stiprinti padeda gera nuo­taika. Suteik savo gyven­imui dau­giau teigiamų emo­cijų: ben­drauk su drau­gais, pasi­vaikščiok gam­toje, eik į teatrą, kiną, par­o­das, klausyk muzikos, skaityk įdo­mias kny­gas, įsi­gyk nam­inį gyvūną. Daž­niau palepink save mažomis dovanomis. Brangink drau­gystę. Mok­sliškai įrodyta, kad žmonės, kurių social­inė adaptacija gera ir kurie gerai sutaria su aplink­ini­ais, yra ats­paresni ligoms, rečiau serga. Juokas mažina krau­jospūdį, orga­nizme mažėja streso hor­monų, atsi­palaid­uoja rau­menys, gam­i­nasi dau­giau endorfinų. Įdomu, kad net galvo­jant apie ką nors juokingo krau­jyje mažėja adrenalino.

 [:]

[adrotate group="13"]